• دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم اتوماتیک
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم دوکابین
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 410 عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 510
سیل القایی اتوماتیک
سیل القایی اتوماتیک
سیل القایی دستی کوچک
سیل القایی دستی کوچک
سیل القایی نیمه اتوماتیک
سیل القایی نیمه اتوماتیک
سیل القایی دستی بزرگ
سیل القایی دستی بزرگ