• دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم اتوماتیک
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم دوکابین
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 410 عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 510
استرچ پالت کانوایردار (پالت پیچ)
استرچ پالت کانوایردار (پالت پیچ)
استرچ پالت (پالت پیچ)
استرچ پالت (پالت پیچ)