• دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم اتوماتیک
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم دوکابین
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 410 عمودی
  • دستگاه های بسته بندی وکیوم، وکیوم 510
دوخت ریلی (سیل ریلی) 1120 صنعتی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 1120 صنعتی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 770 افقی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 770 افقی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 810 عمودی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 810 عمودی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 980 با پمپ دمنده
دوخت ریلی (سیل ریلی) 980 با پمپ دمنده
دوخت ریلی (سیل ریلی) 1010 با تاریخ زن 3 لاین
دوخت ریلی (سیل ریلی) 1010 با تاریخ زن 3 لاین
دوخت ریلی (سیل ریلی) 810 با تار یخ زن چاپی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 810 با تار یخ زن چاپی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 1010 با پمپ وکیوم
دوخت ریلی (سیل ریلی) 1010 با پمپ وکیوم
دوخت ریلی (سیل ریلی) 1120 صنعتی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 1120 صنعتی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 770 عمودی استیل
دوخت ریلی (سیل ریلی) 770 عمودی استیل
دوخت ریلی (سیل ریلی) 770 عمودی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 770 عمودی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 770 افقی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 770 افقی
دوخت ریلی (سیل ریلی) 1010
دوخت ریلی (سیل ریلی) 1010
دوخت ریلی (سیل ریلی) با تزریق گاز
دوخت ریلی (سیل ریلی) با تزریق گاز