قارچ ها با وجود ارزش غذايي بسيار بالايي که دارند ، يک محصول فساد پذير بحساب مي آيند و بايد در حداقل زمان بسته بندي شوند ، به طوري که پيشنهاد مي شود برداشت کنندگان قارچ بلافاصله پس از برداشت ، قارچ ها را درون بسته ها قرار دهند تا از تغيير رنگ اين محصول جلوگيري شود . توصيه مي شود براي ثابت نگهداشتن رنگ، کيفيت و جلوگيري از افت وزن قارچ ها حتماً از شوک سرمايي استفاده شود .

جنس بسته بندي قارچ تازه مي تواند پلاستيک و مقواي مجاز و مناسب براي بسته بندي مواد غذايي ، مطابق با استاندارد هاي مربوطه باشد موادي که براي بسته بندي به کار مي رود بايد نو ، تميز و عاري از بو و از ترکيبي تهيه شده باشد که هيچگونه تاثيرمنفي بر روي کيفيت محصول نداشته باشد . مي توان ظروف سلولزي را يک نمونه جايگزين و بسيار خوب نام برد .
بسته ها بايد در حد امکان سخت و محکم باشند و بسته پس از پر شدن از قارچ ، از پوششي نظير فيلم و يا جنس خود ظرف بسته مي شوند ولي در هر حال محتوي درون بسته بندي مي بايست قابل رويت باشد و ايجاد روزنه در پوشش بسته باعث مي شود شبنم داخل بسته تشکيل نشود .
قارچ ها را بايد طوري در بسته قرار داد که حتي المقدور فاصله اي بين آنها وجود نداشته و در عين حال فشرده هم نباشد . زيرا در صورت وجود فاصله حرکات ناشي از حمل ونقل سبب سائيدگي آنها مي شود و فشردگي زياد نيز موجب شکستن يا له شدن آنها مي گردد .


قارچ هاي تازه خوراکي در بسته هاي 200 گرمي - 400 گرمي - 1000 گرمي بسته بندي مي شوند وبراي جلوگيري از صدمه خوردن بسته ها آنها را در بسته هاي بزرگتر قرار مي دهند . قارچ دکمه اي آماده به مصرف در صورتي که از نظر اندازه درجه بندي نشده باشند ، اختلاف ما بين کوچکترين و بزرگترين کلاهک قارچ موجود در يک بسته بندي نبايد متجاوز از 20 ميلي متر باشد ) مطابق استاندارد ملي با شماره 1627 ( در جدول زير آشنايي با مفاهيم قارچ تازه و ديگر عيوب احتمالي و ممکنه در قارچ دکمه اي و حد مجاز عيوب قارچ ها در يک بسته تشريح شده است .

عیوب

حد مجاز

ناخالصی های معدنی

حداکثر یک در صد وزنی

ناخالصی ها با منشا گیاهی

حداکثر یک در صد وزنی

قارچ خرده شده

حداکثر دو در صد وزنی

قارچ صدمه دیده

حداکثر یک در صد وزنی

درمواردی که مقدار قارچ های صدمه دیده زیاد است

حداکثر نیم در صد وزنی

 

مشخصه

تعریف

قارچ تازه

به قارچی اطلاق می گردد که بلافاصله پس از برداشت از بستر بدون هیچگونه فرآیندی بسته بندی و آماده عرضه به بازار میگردد

قارچ پلاسیده

به قارچی اطلاق می گردد که قسمتی از محصولات آب خود را از دست داده باشد و چروکیدگی در سطح آن نمایان باشد

قارچ آسیب دیده

به قارچی اطلاق می گردد که سطح کلاهک آن خراشیده ، فشرده ، یا له شده باشد و یا آنکه بیش از یک کلاهک آن بر اثر عوامل مختلف از بین رفته باشد.

نشانه گذاري بر روي بسته ها بايد طوري انجام شود که امکان کنده شدن يا افتادن آن نباشد در مواردي که برچسب حاوي اطلاعات لازم به شرح زير درون بسته هاي حاوي قارچ تازه قرار گيرد بايد دقت شود که سطح چاپ شده آن در تماس با قارچ ها نباشد .مطابق استاندارد شماره 1627 موسسه استاندارد و تحقيقات ايران اطلاعات ذيل بايد خوانا و به زبان فارسي بر روي برچسب بسته ها قيد شود .

نام و نشاني توليد کننده
شماره مجوز پرورش قارچ از وزارت کشاورزي
وزن خالص محتوي بسته
روش نگهداري
قيمت براي مصرف کننده
تاريخ برداشت و تاريخ انقضاي مصرف قارچ


تهیه شده توسط کارشناس پرورش قارچ داوود احمدی